Ganhadores

[Ponto de Equilíbrio]
19/07/2019

Ponto de Equilíbrio

Fabrício souza - (71) XXXXX-4193 - XXXXXX0768

Jackson - (71) XXXXX-0285 - XXXXXX5819

[Rock Concha]
12/07/2019

Rock Concha

Gizele Bendzius - (71) XXXXX-7012 - XXXXXX7319

Maise de Azevedo Sena - (71) XXXXX-2757 - XXXXXX9582

Emilly Ferreira Santana - (71) XXXXX-9159 - XXXXXX3437

Priscilla Silva Damasceno - (71) XXXXX-7866 - XXXXXX0276

Sergio Ferreira Dias - (71) XXXXX-2873 - XXXXXX8144

[Gravação do DVD de Péricles]
06/07/2019

Gravação do DVD de Péricles

Luciano Teles dos Santos - (71) XXXXX-3629 - XXXXXX0645

DAIANE BATISTA GOUVEIA - (71) XXXXX-1288 - XXXXXX2380

Aneli Bonfim - (71) XXXXX-4362 - XXXXXX7779